Artikel 1 : Toepassingsgebied

  1. Behoudens andersluidend schriftelijk beding, is elk aanbod en elke, ook toekomstige, overeenkomst beheerst door deze algemene voorwaarden, die er integraal deel van uitmaken en die van rechtswege voorrang hebben op de aankoop- en betalingsvoorwaarden van de klant, zelfs indien deze afwijken van deze algemene voorwaarden.
  2. Iedere afwijking of wijziging van deze algemene voorwaarden kan slechts aan ons worden tegengeworpen, indien wij daar voorafgaand, uitdrukkelijk en schriftelijk onze instemming mee hebben betuigd. Dergelijke afwijking zal bovendien slecht éénmalig gelden.

Artikel 2 : Totstandkoming overeenkomst

  1. Alle prijzen, voorstellen, of aanbiedingen,  zowel mondeling als schriftelijk, zijn vrijblijvend en zonder verbintenis van onzentwege. Een overeenkomst komt slechts tot stand na uitdrukkelijke schriftelijke orderbevestiging van onzentwege.
  2. Alle mondelinge, telefonische en schriftelijke aanwijzingen en/of specificaties gelden enkel indien deze uitdrukkelijk in de orderbevestiging zijn opgenomen. Alle eventuele opmerkingen van de klant daaromtrent moeten  bij ontvangst van de orderbevestiging aan ons worden gemeld. Alle latere klachten worden niet aanvaard.
  3. Elke bestelling, aanbod en/of orderbevestiging  van de klant bindt hem onherroepelijk.Indien de klant zijn order om welke reden ook annuleert, hebben wij recht op een schadevergoeding waarvan het minimum wordt vastgesteld op 25% – verhoogd tot 50% in geval van maatwerk – van de prijs, excl. BTW, het meer gevorderde door ons te bewijzen.
  4. Alle verkopen worden geacht tot stand te zijn gekomen op onze zetel.

Artikel 3 : Prijs

  1. De prijs is deze vermeld in de orderbevestiging, behoudens wanneer wij ons genoodzaakt zien deze prijs aan te passen aan de evolutie van onze vaste en/of variabele kosten ten gevolge van een wijziging in de structuur ervan (grondstoffen, lonen,, …), een door onze leveranciers doorgevoerde prijswijziging of elke andere objectieve omstandigheid in de marktsituatie die daartoe aanleiding kan geven. De prijsherziening zal overeenkomstig deze wijzigingen geschieden. In dat geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de voorzijde van de factuur. Indien overeenkomsten voor een duur van meer  dan  drie maanden worden afgesloten, zijn wij gerechtigd onze contractprijzen aan te passen bij wijzigingen in de prijsstructuur van meer dan 2%.
  2. De prijs wordt van rechtswege vermeerderd met alle belastingen en taksen door om het even welke overheid geheven of te heffen, zoals ze van toepassing zijn op de dag van de levering.
  3. Tenzij anders overeengekomen gelden al onze prijzen af fabriek.

Artikel 4 : Termijnen

De in de bijzondere voorwaarden vermelde leveringstermijnen zijn indicatief en verbinden ons niet strikt. Eventuele laattijdigheid, indien niet werkelijk onredelijk en uitsluitend aan ons te wijten, kan dan ook geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst en/of tot het verschuldigd zijn van enige schadevergoeding aan de klant. De wijzigingen in de bestelling betekenen automatisch dat de vooropgestelde vermoedelijke leveringstermijnen redelijk verlengd worden. De overschrijding van de betalingstermijn van voorschotten, wordt aan de leveringstermijn toegevoegd.

Artikel 5 : Verantwoordelijkheid en risico-eigendomsvoorbehoud

  1. De verantwoordelijkheid en het risico over de goederen gaat op de klant over van bij het tot stand komen van de overeenkomst, en in de mate waarin ze op soortgoederen slaat, van zodra deze geïndividualiseerd zijn.
   1. De goederen blijven onze eigendom tot op het ogenblik van de volledige betaling van de  prijs  en  aanhorigheden. Tot zolang verbindt de klant er zich derhalve toe om deze goederen niet te vervreemden, te verpanden of met zekerheden te bezwaren.  Indien de klant, in    weerwil van het verbod van voortverkoop, de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud ten voordele van ons rust, toch voortverkoopt, zal het eigendomsvoorbehoud, ingevolge zakelijke subrogatie, gelden op de schuldvordering m.b.t. de koopprijs ten aanzien van de derde koper.

Artikel 6 : Levering

  1. De bestelde goederen en materialen worden altijd geleverd af fabriek/magazijn en worden op de plaats van de levering aanvaard.   De goederen worden steeds vervoerd op risico en gevaar van de klant, zelfs wanneer eventueel overeengekomen zou zijn dat wij voor het vervoer instaan.
  2. De klant staat ervoor in dat op het adres van de levering alle nodige voorzorgen genomen zijn en aan alle voorwaarden voldaan is opdat de levering in goede omstandigheden zou kunnen doorgaan, zonder dat wij dat voorafgaandelijk nog dienen te controleren. Alle schade die mede veroorzaakt wordt omdat dit niet het geval is, blijft uitsluitend ten laste van de klant.
  3. De goederen worden alleen verzekerd op aanvraag.

Artikel 7 : Conformiteit

  1. De door ons geleverde goederen voldoen bij levering  aan de eisen inzake veiligheid en hygiëne overeenkomstig art. 54, quater 3.2 ARAB.
  2. Voor zover de aanvaarding van de levering niet uitdrukkelijk zou zijn geschied, moeten de klachten betreffende de conformiteit van de goederen op straffe van verval gebeuren bij aangetekend en gemotiveerd schrijven binnen de acht dagen na levering van de goederen en vóór

ingebruikname, behandeling, bewerking of doorverkoop van de goederen. Handelsgebruikelijke of technisch onvermijdbare afwijkingen worden niet aanvaard.

  1. Indien de klacht betreffende de conformiteit als gegrond wordt aanvaard, beperkt de schadevergoeding zich tot het terugnemen van de niet conforme goederen.

Artikel 8 : Eenzijdige beëindiging van de overeenkomst

  1. Wanneer de klant weigert de levering af te nemen of ons het leveren onmogelijk maakt, wordt de overeenkomst van rechtswege geacht ten zijne nadele te zijn ontbonden en is hij een schadevergoeding verschuldigd waarvan het minimum, rekening houdend met de potentiële schade, forfaitair wordt vastgesteld op 25% – verhoogd tot 65% ingeval van maatwerk – van de prijs BTW exclusief, het meer gevorderde door ons te bewijzen.
  2. Heeft reeds gedeeltelijke levering plaatsgevonden wanneer de klant weigert verdere levering af te nemen of verdere levering onmogelijk maakt, dan kunnen wij opteren, mits aangetekende melding aan de klant, voor facturatie van het uitgevoerde gedeelte van de levering, en voor ontbinding van rechtswege van de overeenkomst ten laste van de klant voor het nog niet uitgevoerde gedeelte.

In dat geval is de klant een schadevergoeding verschuldigd waarvan het minimum forfaitair wordt vastgesteld op 25%

– verhoogd tot 65% ingeval van maatwerk, van de prijs BTW exclusief, ten belope van de prijs van het niet uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst, het meer gevorderde door ons te bewijzen.

Artikel 9 : Facturatie Betalingen

  1. De facturen zijn betaalbaar op onze zetel bij de levering, contant en zonder korting.
  2. Geen enkele agent of vertegenwoordiger is gerechtigd onze facturen te innen.
  3. Alle klachten betreffende een factuur dienen op straffe van verval binnen de acht dagen na de factuurdatum te gebeuren bij aangetekend en gemotiveerd schrijven.
  4. Ingeval van laattijdige of achterstallige betaling, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele verwijlrente van 1% per maand of gedeelte van een maand, aangerekend, vanaf de vervaldag van de  factuur. De door de klant verschuldigde rente wordt per jaar gekapitaliseerd, mits       aangetekende       ingebrekestelling        daartoe. Bij een gehele of gedeeltelijke niet betaling op de vervaldag en na aangetekende ingebrekestelling, wordt elk verschuldigd bedrag van rechtswege vermeerderd met 12%, met een minimum van 125,00 EUR en een maximum van 1.735,00 EUR, ten titel van conventioneel schadebeding, als forfaitaire vergoeding voor buitengerechtelijke kosten.

9.5. De bedragen die de klant aan ons verschuldigd is kunnen, behoudens schriftelijk akkoord van onzentwege, op geen enkele wijze gecompenseerd worden met om het even welke bedragen waarop de klant meent aanspraak te kunnen maken tegenover ons. Evenmin kunnen dergelijke aanspraken van de klant door hem ingeroepen worden om zijn verbintenissen tot betaling tegenover ons uit te stellen of op te schorten.

  1. Wordt in de bijzondere voorwaarden betaling in schijven overeengekomen, dan wordt het openstaande saldo van rechtswege volledig opeisbaar, vermeerderd met rente en schadebeding, bij niet of niet tijdige betaling van één der schijven.
  2. De voorbehoudloze betaling van een gedeelte van een gefactureerd bedrag, geldt als aanvaarding van de volledige factuur. Afkortingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder nadelige erkentenis, en bij voorrang toegerekend op de eventueel gemaakte gerechtskosten, daarna op de vervallen rente, vervolgens op het schadebeding, en tenslotte op de hoofdsom.

Artikel 10 : Solidariteit

De personen die het contract voor de klant ondertekenen verbinden zich met de klant solidair & ondeelbaar tegenover ons.

Artikel 11 : Commissie

Elke verkoop die door onze bemiddeling met een derde partij tot stand komt en die door ons middels een gewoon schrijven aan de verkoper wordt bevestigd, doet in hoofde van de verkoper een verplichting ontstaan tot contante betaling van een commissie van 10% van de verkoopprijs BTW exclusief, in ons voordeel, tenzij anders en schriftelijk overeengekomen.

Artikel 12 : Ontbinding

  1. Ingeval van niet betaling op de vervaldag, en na aangetekende ingebrekestelling, kunnen wij ten allen tijde opteren voor de ontbinding van rechtswege van het contract ten laste van de klant, mits aangetekende melding in die zin. In dat geval kunnen wij de koopwaar terughalen waar zij zich bevindt, en is de klant van rechtswege gehouden tot betaling van een schadevergoeding waarvan het minimum forfaitair wordt vastgesteld op 25% – verhoogd tot 65% ingeval van maatwerk-, van de prijs BTW exclusief, het meer gevorderde door ons te bewijzen.
  2. Eveneens in geval van niet betaling op de vervaldag behouden wij ons het recht voor nog niet geleverde orders te annuleren of de uitvoering ervan te schorsen, hetgeen aan de klant aangetekend wordt medegedeeld.   Bij annulering is de klant van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd waarvan het minimum is vastgesteld op 25%

– verhoogd tot 65% ingeval van maatwerk-, van de prijs BTW exclusief, het meer gevorderde door ons te bewijzen. Bovendien worden in dat geval om het even welke door de klant nog verschuldigde bedragen van rechtswege  en zonder ingebrekestelling volledig opeisbaar.

Artikel 13 : Retentierecht

Het is ons toegelaten voor alle aan ons verschuldigde sommen retentierecht uit te oefenen op alle goederen van de klant die in ons bezit zijn.

Artikel 14 :   Waarborgen

Wanneer objectieve elementen (zoals geprotesteerde  wissels, opzegging krediet, bewarende of uitvoerende beslagen, achterstallen tegenover schuldeisers, enz.) wijzen op liquiditeitsproblemen bij de klant, zijn wij steeds gerechtigd de uitvoering van onze verbintenissen afhankelijk te maken van het  bekomen van afdoende waarborgen van de klant.

Artikel 15 : Verborgen gebreken garantie

  1. Opdat de klant aanspraak zou kunnen maken op vrijwaring voor verborgen gebreken, dient aan de wettelijke vereisten daartoe te zijn voldaan. Onze aansprakelijkheid, noch kennis van de verborgen gebreken wordt vermoed.
  2. Conventioneel wordt bepaald dat de korte termijn waarvan sprake in art. 1648 B.W. zes maanden beloopt vanaf de datum van levering, en dat elke aanspraak op vrijwaring vervalt bij verwerking, verandering, herstel door de klant of door derden, doorverkoop van het geleverde, verkeerd gebruik, onvoldoende onderhoud of wijzigingen aangebracht zonder onze schriftelijke toestemming.
  3. Wanneer het gebrek niet door een eenvoudige controle was vast te stellen, vervalt de aanspraak op vrijwaring eveneens wanneer de klant is doorgegaan met verwerking nadat de eerste verwerkte resultaten beoordeeld konden worden. Evenmin kan de klant aanspraak maken op vrijwaring wanneer de geleverde goederen niet gemonteerd of aangepast werden volgens onze voorschriften en/of de voorschriften van de fabrikant die de levering vergezellen en die de klant verklaart te hebben ontvangen.
  4. Aanspraken op vrijwaring wegens verborgen gebreken kunnen door de klant niet worden ingeroepen om zijn verbintenissen tot betaling uit te stellen of op te schorten.
  5. Onze waarborgverbintenis is persoonlijk tegenover de klant aangegaan. Indien derhalve de klant de geleverde goederen en diensten aan derden overdraagt, kunnen deze derden zich niet rechtstreeks tegenover ons  op  de garantie beroepen.
  6. Onze garantie geldt enkel op machineonderdelen en behelst nooit meer dan de waarborg die wij zelf van onze leveranciers en/of constructeurs worden aangeboden.
  7. Onze verantwoordelijkheid tegenover de klant, om welke reden ook, is alleszins beperkt tot de directe en voorzienbare schade aan de machineonderdelen zelf, met uitsluiting van elke schade inzake gebruik of exploitatie.

Artikel 16 : Overmacht

In geval van “vreemde oorzaak” (art. 1147 B.W.), zelfs wanneer zij niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid van uitvoering leidt, zijn wij van rechtswege gemachtigd onze verbintenissen op te schorten of eenzijdig te annuleren, na de klant daarvan te hebben verwittigd. In dat geval kunnen wij in geen geval tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

Worden onder meer conventioneel als “vreemde oorzaak” beschouwd: oorlog, zelfs tussen derde landen, staking of lockout, politieke of sociale of economische onlusten, uitzonderlijke schaarste van grondstoffen of koopwaar, weersomstandigheden, brand, natuur- en/of andere rampen, overheidsbeslissingen die invloed hebben op de uitvoering van de verbintenissen, en dit zowel wanneer deze vreemde oorzaak zich voordoet bij ons als bij onze leveranciers.

Artikel 17 : Contractuele documenten en volledigheid

  1. De klant erkent kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden in al haar geschreven en gedrukte bepalingen. Hij erkent dat deze documenten de integrale tekst uitmaken van het akkoord tussen beide partijen, en alle voorafgaande mondelinge of schriftelijke voorstellen tot verbintenissen en/of van hun uitgaande documenten vervangen en vernietigen, evenals elke andere mededeling die voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst tussen partijen werd gedaan.
  2. Indien mocht blijken dat één of meerdere bedingen geheel of gedeeltelijk niet tegenover de klant ingeroepen kunnen worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd geldig.

Artikel 18 : Bevoegdheid toepasselijk recht

  1. Ingeval van betwisting zijn uitsluitend bevoegd ratione loci de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk, tenzij zij wij hier uitdrukkelijk van afwijken. Iedere, zelfs buitenlandse klant, kan ons enkel dagvaarden voor de rechtbanken van onze zetel.
  2. De gebeurlijke uitgifte van wissels houdt geen schuldvernieuwing in en brengt derhalve geen enkele wijziging van de bevoegdheid noch van enige nadere bepaling van deze algemene voorwaarden met zich mee.
  3. Het Belgisch recht is van toepassing op deze algemene voorwaarden. Voor alles wat niet uitdrukkelijk geregeld is, is het Belgisch gemeen recht van toepassing.

 

Vens & Thiers Machines NV

 

Waterven 12

Tel : +32 56 365170

info@vens-thiers.be

B-8501 Heule

RPR Kortrijk

BTW : BE 0440.669.020

www.vens-thiers.be